Vedtekter for Ytre Beiarn Veilag SA

§ 1 Sammenslutningsform og foretaksnavn

Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavn Ytre Beiarn Veilag SA. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.

§ 2 Forretningssted

Forretningskontoret er i Beiarn kommune.

§ 3 Formål

Ytre Beiarn Veilag skal ivareta drift og vedlikehold av veiene innunder veilaget, herunder alle de plikter og ansvar et veilag har etter Veiloven.

Driftsansvaret omfatter planlegging, bygging, utbedring, vedlikehold og daglig drift av
veiene.

Veilaget skal sikre det økonomiske grunnlag for veilagets ansvar og plikter.

Veilaget skal ha som målsetting å bringe veiene til en standard som er nødvendig for helårsdrift, utfra det rådende trafikkgrunnlag og ferdselsbehov.

Veilaget skal arbeide for et tillitsfullt samarbeid med Ytre Beiarn velforening, grunneiere, hytteeiere og andre som bruker veien.

§ 4 Veier omfattet av veilaget

Veilaget gjelder for vegen fra Agnes kai til Sandvik, uten sideveier.

Innlemming av eventuelle andre stikkveier og/eller stier skal skje ved vedtak på veilagets årsmøte.

Etter vedtak i Beiarn kommunestyre 10. mai 2012 er vegen privatisert, dvs. at drift en er overlatt til oppsittere, mens Beiarn kommune eier vegen, kaier og bruer. Beiarn Kommune skal fortsatt ha vedlikeholdsansvar for kaier og bruer.

§ 5 Medlemskap – Medlemsliste

Enhver grunneier eller tomtefester som ved stiftelsen av veilaget bruker hele eller deler av veien, ref. §4, og er avhengig av veien som adkomst til sin eiendom, er medlem av vei laget.

Hver boenhet/husstand anses som ett medlem, og hvert medlem har likt ansvar økonomisk og beslutningsmessig.

Dersom eiendom i området blir fradelt, eller nye festeavtaler blir inngått, og den fradelte eiendom eller festetomt skal sogne til veiene, har den nye eiendom eller festetomt rett og plikt til medlemskap i veilaget når tomten bebygges eller på annen måte tas i bruk.

Ved salg av eiendom skal selger/medlem skriftlig opplyse overfor ny eier dennes forpliktelser som medlem av veilaget.

§ 6 Ordinært Årsmøte

Årsmøte skal avholdes innen utgangen av juli måned hvert år.

Styret innkaller til årsmøte. Innkalling skal være skriftlig og med minst fire ukers varsel. Saksliste skal framgå av innkallingen.

Årsmøtet består av medlemmene, og alle medlemmer av veilaget har møterett, talerett og stemmerett på årsmøtet. Alle medlemmer kan legge fram saker til behandling i årsmøtet. Saker som skal behandles i årsmøtet må legges fram skriftlig for styret minst 14 dager før årsmøtet.

Årsmøtet skal velge fire representanter til styret, og skal trekke opp retningslinjene for driften av veiene.

Årsmøtet skal som et minimum behandle følgende punkter i nevnte rekkefølge:

 • Godkjenne innkalling, saksliste og eventuelle fullmakter
 • Velge møteleder og en person til å føre protokoll, samt en person til å underskrive
  protokollen sammen med møteleder
 • Behandle styrets årsmelding og regnskap for det forløpne år
 • Behandle innkomne forslag
 • Behandle arbeidsplan og budsjett for neste år
 • Vedta kontingent
 • Velge medlemsrepresentanter til styret, med vararepresentanter
 • Velge revisor
 • Velge valgkomite på to personer, med funksjonstid 2 år

§ 7 Avstemming

For andre beslutninger enn vedtektsendringer treffer årsmøtet beslutning med alminnelig flertall av de fremmøtte. Hvert medlem har en stemme og kan stille med en fullmakt fra ett annet medlem i tillegg til sin egen. Ved stemmelikhet faller forslaget.

For vedtekter og vedtektsendringer kreves to tredjedels flertall i årsmøtet.

Avstemming skal skje skriftlig dersom en av de fremmøtte medlemmene krever det. Ved skriftlige valg anses blanke stemmer som ikke avgitte stemmer.

Årsmøtet kan ikke gjøre bindende vedtak på andre saker enn de som står i sakslisten ved innkalling.

§ 8 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte holdes etter innkalling av styrelederen eller styret, og skal avholdes dersom styret krever det eller dersom minimum 10% av medlemmene krever det.

§ 9 Styret

Årsmøtet skal velge et styre for veilaget. Styret skal ha fire medlemmer. Årsmøtet velger styreleder. Styret velger selv blant sine medlemmer kasserer og sekretær.

Styreleder og de øvrige styremedlemmene blir valgt for to år av gangen.

Styret leder den daglige drift, og utfører de oppgaver som er gitt i vedtektene og av årsmøtet. Styret besvarer henvendelser fra enkeltpersoner, og forholder seg til kommunen og annen offentlig myndighet i saker som gjelder veienes forhold.

Det skal føres protokoll fra styremøtene. Protokollen skal underskrives av hele styret. Protokollen skal være tilgjengelig for alle medlemmer i veilaget.

Styret er vedtaksdyktig når minst tre av styrets medlemmer er til stede. Ved økonomiske beslutninger må kasserer være til stede.

Styrelederen kan treffe beslutning alene i saker av mindre betydning eller saker som må behandles raskt. Styrelederen skal informere resten av styret om slike avgjørelser i første styremøte.

Årsmøtet kan gi styrelederen fullmakt til å treffe avgjørelser eller til å binde  veilaget overfor tredjemenn.

§ 10 Styrets oppgaver

Styret ved leder har følgende oppgaver:

 • Forberede, kalle inn til og arrangere årsmøte
 • Sørge for ordnet regnskap og revisjon
 • Utarbeide forslag til budsjett for veilaget
 • Utarbeide forslag til arbeidsplan for veilaget
 • Lede driften av veiene, herunder sette boti arbeid, føre tilsyn med arbeid mv. i overensstemmelse med vedtektene, vedtak på årsmøte og godkjent budsjett og arbeidsplan
 • Sette i gang mindre arbeid som må gjøres for å hindre eller reparere skader på veiene
 • Leie, gjøre mindre innkjøp av utstyr eller verktøy som er nødvendig for gjennomføringen av styrets oppgaver
 • Avgjøre spørsmål fra andre personer, foreninger mv. om bruk av veien
 • Kreve innbetaling av kontingent og eventuelle avgifter
 • Sette i verk misligholdssanksjoner etter vedtektene § 13
 • Gjennomføre andre saker som årsmøtet pålegger styret
 • Hindre ufornuftig bruk av veiene ved å regulere eller stoppe kjøring i kortere eller lengre tid, for eksempel under teleløsning og regnperioder
 • Holde register over medlemmene, og beslutte opptak av nye medlemmer som søker

§ 11 Bruk av veien

Skade på veianlegget som skyldes transport, skogsdrift, ferdsel av gravemaskin og annet, skal straks utbedres av den ansvarlige. Som ansvarlig kan veilaget velge enten kjøretøyets eier, eller det medlem som har bestilt transporten.

Om pålegg om utbedringer ikke straks blir etterkommet av den ansvarlige, kan styret la utbedringen utføre på hans regning, og dette kan gjennomføres uten opphold om skaden medfører fare for en utvikling til det verre, eller representerer en fare for de veifarende og for sikkerheten.

Det tillates et maks akseltrykk på 5 tonn. Tyngre kjøretøy/last krever skriftelig tillatelse fra Beiarn Kommune.

§ 12 Andelsinnskudd og Kontingent

Hvert medlem skal betale kr. 1500,- i andelsinnskudd.

Hvert medlem er pliktig å betale kontingent til veilagets konto. Kontingentens størrelse fastsettes på årsmøte.

Kontingentens størrelse fastsettes på bakgrunn av påløpte og fremtidige utgifter veilaget har hatt eller vil ha til forvaltning av veiene, herunder ekstraordinært vedlikehold, utbedringer el.l. og til administrasjon av veilaget.

§ 13 Sanksjoner ved medlemmers mislighold

For det tilfelle at noen av veilagets medlemmer misligholder lagets vedtekter eller pålegg fra årsmøtet eller styre, for eksempel ved ikke å betale kontingent, kan styret iverksette misligholdssanksjoner.

§ 14 Særavgift for ekstraordinær bruk av veien

Dersom noen har behov for å bruke veiene i strid med vedtektene eller i strid med pålegg fra årsmøtet eller fra styret, kan styreleder i veilaget gi dispensasjon til slik bruk mot en særlig avgift.

Ekstraordinær bruk av vei krever skriftlig tillatelse fra Beiarn Kommune når det gjelder bruer og kaier.

§ 15 Dugnadsplikt

Medlemmene er pliktig å delta på dugnader som styret innkaller til. Slik innkalling må være sendt til medlemmene senest fire uker før dugnaden skal skje. Medlemmer som ikke møter opp på dugnad, plikter å betale en avgift fastsatt av årsmøtet til veilaget. Styret vil kunne godta dugnader utenom fastgitte tider.

§ 16 Utmelding

Det er ikke adgang til å melde seg ut av veilaget.

§ 17 Forholdet til veiloven

Veilagets arbeid er hjemlet i Vegloven, § 54-55

§ 18 Fordeling av nettoformuen ved oppløsning av foretaket

Ved oppløsning av foretaket, har ikke foretakets medlemmer rett til å få utbetalt sine andelsinnskudd eller renter på andelsinnskudd. Dersom det er midler i foretaket etter at det har dekket sine forpliktelser, overføres gjenværende midler til Ytre Beiarn velforening, som ivaretar grendas interesser.

Vedtektene er enstemmig vedtatt på stiftelsesmøte 21. november 2012.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *