Vedtekter

§ 1 Formål
Foreningens navn skal være Ytre Beiarn Velforening. Dens formål er å forvalte verdier og interesser som naturlig faller inn under velferdsforeningens virkeområde samt skape muligheter for å møtes i samarbeid og trivselsskapende arbeid mellom foreningens medlemmer. Foreningen er politisk nøytral.

§ 2 Medlemskap

Rett til medlemskap har alle som føler tilknytning til Ytre Beiarn. Medlemmer som motarbeider foreningen eller dens vedtekter kan styret utelukke fra medlemskap. Vedtaket kan ankes til årsmøtet.

§ 3 Stemmerett

Stemmerett har alle som har betalt årskontingent. I saker som ikke gjelder vedtektsendringer kreves simpelt flertall. Ved stemmelikhet er lederens dobbeltstemme avgjørende.

§ 4 Styret

Foreningen skal ha ett styre med 6 medlemmer og 2 varamedlemmer. Alle medlemmer velges for to år, dog slik at halvparten skiftes ut hvert år. Styret skal føre møteprotokoll for styre- og foreningsmøter. Styret skal legge fram for årsmøtet revidert regnskap og årsmelding. Regnskapsåret skal løpe fra juli måned inneværende år og fram til og med juni måned neste år Styret skal behandle innkomne saker og informere medlemmene om disse på årsmøte. Til årsmøte legger styret fram innstilling i saker som forlanges behandlet av medlemmene. Styret forvalter foreningens midler.

§ 5 Fritak for tillitsverv

Ethvert medlem kan velges til tillitsverv. Et medlem kan frasi seg gjenvalg etter en periode.

§ 6 Årsmøte

Årsmøtet avholdes så vidt mulig innen utgangen av juli måned hvert år. Innkalling til årsmøte skal gå til medlemmene senest 3 – tre uker før årsmøtet avholdes. Saker som årsmøtet skal behandle må foreligge styret senest 1 – en uke før møtet.

Det er tillatt å benytte fullmakt på årsmøtet, begrenset til en fullmakt pr deltakende medlem. Kontingenten må være betalt av begge for at fullmakten skal gjelde.

Årsmøtet skal behandle:

  1. a) Årsmelding og revidert regnskap
  2. b) Fastsetting av kontingent
  3. c) Valg av leder, styremedlemmer og varamedlemmer
  4. d) Valg av revisor og valgkomite
  5. e) Valg av andre nødvendige komiteer
  6. f) Innkomne forslag

§ 7 Ekstraordinært Årsmøte

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig eller det forlanges av minst 1/3 av medlemmene. Innkalling må skje som til vanlig årsmøte.

§ 8 Vedtektsendringer

Vedtektsendringer avgjøres av årsmøtet med minst 2/3 flertall. Forslag til vedtektsendringer må legges fram for styret senest 1 -en uke før møtet.

§ 9 Oppløsning

Beslutning om oppløsning av foreningen kan bare fattes av årsmøtet med minst 2/3 flertall. Forslag om oppløsning må forut for årsmøtet være sendt ut til medlemmene. Dersom årsmøtet går inn for oppløsning, sendes forslaget til uravstemming blant medlemmene. Dersom minst 3/4 av medlemmene er enig i oppløsning, går saken videre til ekstraordinært årsmøte. Oppløses foreningen, skal beslutning treffes av årsmøtet om hvordan foreningens midler skal disponeres iht. gjeldende lover og vedtekter.
Vedtektene er vedtatt på årsmøte den 10. juni 2000, og oppdatert på årsmøtet 2019.