Protokoll fra ekstraordinært årsmøte 28. november 2018


Ekstraordinært årsmøte onsdag 28. november kl. 19.00 i Energihuset i Bodø.

Oppmøte: 30.

Sak 1   Godkjenning av innkalling og saksliste

Både innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.
Sekretær: Anne Grete Solstad
Ordstyrer: Anne Lise Pettersen

Sak 2   Orientering om taxibåt og avtale med Beiarn kommune

Torild Hernes presenterte og redegjorde for utviklingen i båtsaken. Det er inngått kontrakt med Beiarn kommune og med Trond Johansen. Beiarn kommune støtter med kr. 1.462.415.  Trond har kjøpt inn en båt som tar 12 personer. Den vil trafikkere Kjelling – Tvervik fra påske, og senest 1. april, og til ut i oktober, dog med forbehold om åpen fjord, annenhver uke fredag og søndag. I de mellomliggende helgene vil det være mulig å bestille båten for en fast sum. Thor vil være sikret varer også i de mellomliggende helgene. Denne avtalen gjelder i fire år.

Spørsmålet om tidligere avgang fredag fra Kjelling enn det som har vært tidligere, ble tatt opp. Flere var interesserte i dette. Det ble dog presisert at det måtte være mulig for folk i jobb å kunne rekke til Kjelling eller Tvervik.

Sverre understreket at kommunen som støtter prosjektet forventer at båtruten vil være åpen for alle, ikke bare for medlemmer av YBV.

Sak 3   Orientering om utvidelse av Nordland havn.

Torild Eriksen Nordland orienterte om denne utvidelsen. Taxibåten kan ikke bruke kaia på Øines på vanlig måte. Det er for risikabelt med vind. Nordland havn blir derfor hovedanløp. Kommunen krever at to plasser settes av til dette, og støtter med kr. 237.585. Disse plassene vil hele bygda kunne benytte til av- og påstigning av folk og varer når taxibåten ikke er der. Når avtaleperioden for båten går ut etter 4 år, vil Beiarn Kommune ha rett til å disponere en båtplass i havna. Det vil også bli ryddet parkeringsplass for ATV’er og trillevogner i forbindelse med utbyggingen.

Havnen kan utvides hvis flere melder sin interesse. Man må regne med en pris på ca. 150.000 per plass. Interesserte bes melde seg til Ellen Abelgaard. Her er det viktig med rask tilbakemelding!

Tomt vil bli skilt ut slik at Nordland havn blir eiere, ikke enkeltpersoner.

Sak 4   Trapp og kran på Øines.

 Sverre orienterte om innkjøp av aluminiumstrapp på kaia på Øines. Denne må tas opp og settes ned høst og vår. Trappen må være solid slik at den kan tåle alskens vær. Kostnaden ser ut til å kunne bli ca.40.000. Videre orienterte Roger Nordland om kran. Her ble det presentert flere mulige løsninger. En automatisk kran som må godkjennes og bare kan brukes av folk med spesiell opplæring, vil komme på ca. 90.000 kr, men kan muligens prutes noe ned. Den kan løfte 1000 kg. En annen kran, manuell, som kan løfte 500 kg kommer på 24.000, 31.500 for 1000 kg. Det ble antatt at ATV og snøscooter veier ca. 250 kg.

Terje tror at alle vil kunne bruke en slik kran etter innføring/opplæring. Sverre kunne fortelle at det også jobbes med å få en kran på kaia i Tvervik.

Forslag: Gi styret fullmakt til å kjøpe inn manuell kran og aluminiumstrapp til inntil kr. 100.000,- 

Enstemmig vedtatt

Sak 5   Værstasjon og vindmåler

Sverre orienterte. En slik værstasjon må ligge nært hus som har trådløs internetforbindelse.. Kostnad ca 8-9000 kr. Da vil vi kunne lese av vær- og vindforhold på en app på telefonen. Han kunne også fortelle at det nå kommer en mast på Agnes som vil gi god internet (4G) og mobilforbindelse også der ute.

Innkjøp av vær- og vindstasjon enstemmig vedtatt.

Ingen saker var meldt inn til eventuelt.

Anne Grete Solstad
Sekretær/referent